Acțiuni viitoare – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

9 mai 18 by

Acțiuni viitoare – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

Realizarea și/sau revizuirea Standardelor ocupaționale în sectorul sănătații (și asistenței sociale) reprezintă o prioritate strategică la nivel național, integrată în obiectivele privind creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență medicală primară(OS 4.2.) și implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate (OS 5.2).

Oportunitatea și necesitatea dezvoltării de calificări în sectorul medical derivă din faptul că în domeniu există o serie de ocupații, care țin de structura funcțională a sistemului sanitar (organizat pe domenii, departamente, compartimente, secții etc.) sau impuse (formal sau informal) de nevoia de eficientizare și asigurare a transparenței și operativității instituționale etc., care presupun însușirea unui set de cunoștințe și deprinderi minime, necesare pentru  exercitarea postului – elemente care fac obiectul formării profesionale continue.

În prezent, ponderea programelor ANC în domeniu este extrem de scăzută, în principal datorită faptului că oferta de programe este limitată. Din 37 de SO în domeniu doar 6 au specific medical, in timp ce restul vizează sfera serviciilor sociale. Totodată, pregătirea profesioniștilor din domeniu este preponderent de tip EMC (conform obligațiilor legale pentru exercitarea profesiilor medicale) și vizează actualizarea cunoștințelor și abilităților preponderent clinice deja acumulate, îmbunătățirea celor deja existente și însușirea de noi cunoștințe și abilități necesare în exercitarea actului medical și mai puțin în dezvoltarea deprinderilor și a competențelor necesare practicării unei ocupații anume (care fac obiectul programelor de formare profesională continuă a adulților).

În acest context, dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor (prin introducerea de noi ocupații și realizarea de standarde ocupaționale) constituie o premisă esențială pentru dezvoltarea profesională a specialiștilor din sector și creșterea performanței în domeniu precum și a calității serviciilor medicale furnizate populației. În conformitate cu obiectivul general al proiectului, una dintre activitățile principale derulate vizează identificarea nevoilor de formare profesională continuă în sectorul medical și dezvoltarea a două programe de formare profesională continuă (prin crearea de standarde ocupaționale).

STANDARDUL OCUPAȚIONAL pentru educație și formare profesională este un instrument care stabilește legătura între cerințele pieței muncii, exprimate prin deprinderile și competențele necesare practicării unei ocupații și elementele definitorii ale educației și formării profesionale, exprimate prin: cunoștințe, nivel de calificare, nivel educațional, plan și programă de formare teoretică și practică, condiții de acces, condiții de promovare, dezvoltare personală, diplome/certificate, suplimente la diplome/certificate, în condiții de asigurare a calității sistemului.

Standardul ocupațional pentru educație și formare profesională are la bază câteva idei fundamentale în actuala piață a muncii, precum și corelarea ei cu piața educației și formării profesionale:

 • individul deține competențe obținute pe căi formale, nonformale sau informale, ce îi sunt necesare atât dezvoltării personale, cât și ocupării unui loc de muncă;
 • formarea profesională necesară practicării unei ocupații este considerată specializarea individului în conformitate cu cerințele specifice locului de muncă, prin care se pun în evidență competențele dobândite, conform unui standard, elaborat de specialiști;
 • individul trebuie considerat din perspectiva dezvoltării personale și a dobândirii permanente și continue de competențe de-a lungul vieții – dezvoltarea carierei profesionale; aceste competențe se vor înscrie în pașaportul profesional, indiferent de forma lor de dobândire și recunoaștere: formal, nonformal, informal;
 • pentru competențele dobândite pe cale formală/nonformală trebuie să existe un plan de pregătire și o programă de formare teoretică și practică, reflectate în suplimentul care însoțește certificatul/diploma obținută – ceea ce asigură transparența procesului de formare, care este unul dintre pilonii educației și formării profesionale actuale;
 • standardul sprijină mobilitatea individului, deoarece asigură corespondența, prin standarde și norme internaționale, dintre documentul/certificarea obținută la un furnizor de formare autorizat în conformitate cu legislația națională și documente/certificate similare, obținute de absolvenți ai cursurilor de formare din țările spațiului european (sursa: Ghid de elaborare a standardului ocupațional pentru educație și formare profesională).

Dezvoltarea celor doua standarde ocupaționale pentru educație și formare profesională va crea premisele pentru organizarea unor programe de pregătire în domeniu, în conformitate cu principiile și sistemele pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților (reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 cu actualizările și completările ulteriorare), stabilind criteriile de referință în vederea autorizării, care au în vedere programul de formare și resursele necesare desfășurării acestuia și în care intră:

 • resursele de natură didactică, respectiv:

– programa de formare (SOEFP stabilește programa)

– durata programului de formare (SOEFP stabilește durata – prin planul de învățământ)

– numarul de participanți la program

– mijloacele și metodele folosite pentru formarea competențelor;

 • resursele materiale: dotările/ echipamentele, materialele alocate programului de formare;
 • resursele umane: formatorii implicați în programul de formare, care să aibă, pe lângă pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire, și o pregătire specifică formării profesionale a adulților (certificat de formator);
 • modul de urmărire a satisfacției participanților la programul de formare.

Activitatea va demara prin evaluare/identificarea nevoilor la nivel de sector și se va finaliza cu organizarea a 2 cursuri pilot pentru testarea standardelor create.

read more

Related Posts

Tags

Share This

Activități viitoare – Organizarea de cursuri EMC pentru profesioniștii din sectorul medical

9 mai 18 by

Activități viitoare – Organizarea de cursuri EMC pentru profesioniștii din sectorul medical

Pentru a asigura atingerea obiectivelor naționale stabilite prin Stratega Națională pentru Sănătate în domeniul bolilor transmisibile și pentru respectarea angajamentelor asumate de către țara noastră la nivel comunitar sub aspectul monitorizării și controlului bolilor transmisibile (care prezintă un important risc național și transfrontalier) proiectul prevede organizarea unor programe de informare/ formare profesională a specialiștilor din sector, care adresează principalele probleme de sănătate publică întâmpinate în acest domeniu, respectiv:

 • prevenirea transmiterii infecțiilor de maximă importanță biologică – infecții cu transmitere parenterală: HVB, HVC, HIV, HTLV, HPV etc.; infecții cu transmitere fecal-orală: HAV, HEV; infecții bacteriene: meningococ, H. influenza și alte infecții precum gripă, Clostridium difficile, rabia, tetanos, produse alimentare contaminate etc.
 • depistare/diagnostic precoce al infecțiilor de maximă importanță biologică – dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor și a competențelor legate de tehnicile moderne de depistare /diagnostic în faza incipientă a infecțiilor cu un impact ridicat
 • monitorizarea și tratamentul bolilor infecțioase prioritare – tehnici și tehnologii medicale de tratament a bolilor infecțioase prioritare și promovarea standardelor de calitate privind îngrijirea pacienților cu astfel de afecțiuni
 • dezvoltarea capacității de răspuns rapid – în cazul urgențelor medicale (infecții acute cu potențial sever: insuficiențe hepatice acute, sepsis sever, MSOF etc.) sau în caz de alertă medicală de natură biologică care ar pune în pericol sănătatea publică, cu potențial de răspândire transfrontalieră
 • managementul bioriscului – agenți infecțioși cu posibil risc de biosecuritate, algoritmele de practică medicală, scale de risc, riscul de expunere profesională etc.
 • controlul infecțiilor nosocomiale și a riscurilor ocupaționale biologice la care este expus personalul medical – creșterea gradului de informare și de conștientizare a riscului în rândul personalului, scalarea riscului pentru fiecare incident/accident în parte, însușirea pașilor de urmat în caz de expunere a personalului medical etc.

În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș”, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru dezvoltare durabilă furnizează în cadrul proiectului o gamă diversificată de activități educaționale, dezvoltate în funcție de prioritățile strategice la nivel sectorial și profilul și nevoile specifice ale grupului țintă vizat, prin care se va asigura dezvoltarea/actualizarea cunoștințelor, deprinderilor și abilităților specifice necesare exercitării profesiei medicale în conformitate cu ariile de interes menționate mai sus. Principala activitate derulată în acest sens o constituie organizarea de cursuri EMC pentru 940 de specialiști implicați în furnizarea de servicii de sănătate prioritare, dupa cum urmează:

Cursuri pentru medici (medici specialiști, medici rezidenți, medici primari, medici medicină de familie etc. care activează în domeniul programelor prioritare de sănătate):

În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.Dr. Matei Balș” va organiza 27 cursuri, cu următoarele tematici:

 • Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere agenți infecțioși x 15 serii/20h
 • Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC si HIV) x 3 serii/20h
 • Curs 3: Managementul bioriscului în bolile rare și metode și modele de diagnosticare și cuantificare a încărcăturii microbiene în mediile spitalicești în vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale x 3 serii/20h
 • Curs 4: Standarde de monitorizare a tratamentului cu DAA la pacienții cu hepatită cronică HVC și ciroză x 3 serii.
 • Curs 5: Diagnosticul rapid molecular al infecțiilor transmisibile x 3 serii/20h

 

Fiecare curs va avea în medie 15 participanți, grupul țintă total previzionat pentru această activitate fiind de 225 de persoane (aceștia având posibilitatea de a participa la cursuri multiple).

Toate cursurile se vor desfășura în București, în locații puse la dispoziție/special amenajate de catre Liderul de parteneriat in cadrul proiectului (săli de curs și laboratoare, dotate cu echipamente și tehnologii de ultimă generație). Pentru participanții din afara Municipiului București (județele Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dâmbovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timis și Arad) cazarea, hrana și transportul vor fi gratuite.

Cursurile vor fi creditate EMC, conform reglementărilor în vigoare (cu un număr de credite corespunzător duratei programului, tematicilor, metodologiei didactice și conform regulilor specifice de creditare impuse de catre CMMB).

 

Cursuri pentru asistenți medicali:

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă va organiza 45 serii de cursuri de formare specifică cu următoarele tematici:

 • Curs 1: Profilaxie pre și post-expunere agenți infecțiosi x 15 serii/30h
 • Curs 2: Urgențe în bolile infecțioase (cu implicarea infecțiilor hepatitice HVB, HVC si HIV) x 15 serii/30h.
 • Curs 3: Prevenirea cancerului de col uterin-schema națională de imunizare x 15 serii/30h

Fiecare curs va avea în medie 15 participanți, grupul țintă total previzionat pentru această activitate fiind de 650 de persoane.

Cursurile vor fi organizate în toată țara, în locațiile de implementare a proiectului din toate cele 8 regiuni de implementare (județele București, Covasna, Brașov, Mureș, Alba, Constanța, Dâmbovița, Iași, Bacău, Vaslui, Cluj, Gorj, Dolj, Timiș și Arad).

Cursurile vor fi creditate EMC, conform reglementărilor în vigoare (cu un număr de credite corespunzător duratei programului, tematicilor, metodologiei didactice și conform regulilor specifice de creditare impuse de catre OAMGMAMR).

read more

Related Posts

Tags

Share This