Acțiuni viitoare – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

9 mai 18 by

Acțiuni viitoare – Dezvoltarea de noi programe de formare relevante pentru domeniul medical

Realizarea și/sau revizuirea Standardelor ocupaționale în sectorul sănătații (și asistenței sociale) reprezintă o prioritate strategică la nivel național, integrată în obiectivele privind creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență medicală primară(OS 4.2.) și implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate (OS 5.2).

Oportunitatea și necesitatea dezvoltării de calificări în sectorul medical derivă din faptul că în domeniu există o serie de ocupații, care țin de structura funcțională a sistemului sanitar (organizat pe domenii, departamente, compartimente, secții etc.) sau impuse (formal sau informal) de nevoia de eficientizare și asigurare a transparenței și operativității instituționale etc., care presupun însușirea unui set de cunoștințe și deprinderi minime, necesare pentru  exercitarea postului – elemente care fac obiectul formării profesionale continue.

În prezent, ponderea programelor ANC în domeniu este extrem de scăzută, în principal datorită faptului că oferta de programe este limitată. Din 37 de SO în domeniu doar 6 au specific medical, in timp ce restul vizează sfera serviciilor sociale. Totodată, pregătirea profesioniștilor din domeniu este preponderent de tip EMC (conform obligațiilor legale pentru exercitarea profesiilor medicale) și vizează actualizarea cunoștințelor și abilităților preponderent clinice deja acumulate, îmbunătățirea celor deja existente și însușirea de noi cunoștințe și abilități necesare în exercitarea actului medical și mai puțin în dezvoltarea deprinderilor și a competențelor necesare practicării unei ocupații anume (care fac obiectul programelor de formare profesională continuă a adulților).

În acest context, dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor (prin introducerea de noi ocupații și realizarea de standarde ocupaționale) constituie o premisă esențială pentru dezvoltarea profesională a specialiștilor din sector și creșterea performanței în domeniu precum și a calității serviciilor medicale furnizate populației. În conformitate cu obiectivul general al proiectului, una dintre activitățile principale derulate vizează identificarea nevoilor de formare profesională continuă în sectorul medical și dezvoltarea a două programe de formare profesională continuă (prin crearea de standarde ocupaționale).

STANDARDUL OCUPAȚIONAL pentru educație și formare profesională este un instrument care stabilește legătura între cerințele pieței muncii, exprimate prin deprinderile și competențele necesare practicării unei ocupații și elementele definitorii ale educației și formării profesionale, exprimate prin: cunoștințe, nivel de calificare, nivel educațional, plan și programă de formare teoretică și practică, condiții de acces, condiții de promovare, dezvoltare personală, diplome/certificate, suplimente la diplome/certificate, în condiții de asigurare a calității sistemului.

Standardul ocupațional pentru educație și formare profesională are la bază câteva idei fundamentale în actuala piață a muncii, precum și corelarea ei cu piața educației și formării profesionale:

  • individul deține competențe obținute pe căi formale, nonformale sau informale, ce îi sunt necesare atât dezvoltării personale, cât și ocupării unui loc de muncă;
  • formarea profesională necesară practicării unei ocupații este considerată specializarea individului în conformitate cu cerințele specifice locului de muncă, prin care se pun în evidență competențele dobândite, conform unui standard, elaborat de specialiști;
  • individul trebuie considerat din perspectiva dezvoltării personale și a dobândirii permanente și continue de competențe de-a lungul vieții – dezvoltarea carierei profesionale; aceste competențe se vor înscrie în pașaportul profesional, indiferent de forma lor de dobândire și recunoaștere: formal, nonformal, informal;
  • pentru competențele dobândite pe cale formală/nonformală trebuie să existe un plan de pregătire și o programă de formare teoretică și practică, reflectate în suplimentul care însoțește certificatul/diploma obținută – ceea ce asigură transparența procesului de formare, care este unul dintre pilonii educației și formării profesionale actuale;
  • standardul sprijină mobilitatea individului, deoarece asigură corespondența, prin standarde și norme internaționale, dintre documentul/certificarea obținută la un furnizor de formare autorizat în conformitate cu legislația națională și documente/certificate similare, obținute de absolvenți ai cursurilor de formare din țările spațiului european (sursa: Ghid de elaborare a standardului ocupațional pentru educație și formare profesională).

Dezvoltarea celor doua standarde ocupaționale pentru educație și formare profesională va crea premisele pentru organizarea unor programe de pregătire în domeniu, în conformitate cu principiile și sistemele pentru asigurarea calității în formarea profesională a adulților (reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 cu actualizările și completările ulteriorare), stabilind criteriile de referință în vederea autorizării, care au în vedere programul de formare și resursele necesare desfășurării acestuia și în care intră:

  • resursele de natură didactică, respectiv:

– programa de formare (SOEFP stabilește programa)

– durata programului de formare (SOEFP stabilește durata – prin planul de învățământ)

– numarul de participanți la program

– mijloacele și metodele folosite pentru formarea competențelor;

  • resursele materiale: dotările/ echipamentele, materialele alocate programului de formare;
  • resursele umane: formatorii implicați în programul de formare, care să aibă, pe lângă pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire, și o pregătire specifică formării profesionale a adulților (certificat de formator);
  • modul de urmărire a satisfacției participanților la programul de formare.

Activitatea va demara prin evaluare/identificarea nevoilor la nivel de sector și se va finaliza cu organizarea a 2 cursuri pilot pentru testarea standardelor create.

Related Posts

Tags

Share This