Formarea profesională a specialiștilor din sectorul medical

10 mai 18 by

Formarea profesională a specialiștilor  din sectorul medical

Monitorizarea și controlul bolilor transmisibile care prezintă un important risc național și transfrontalier (în conformitate cu angajamentele asumate de către România la nivel comunitar) și respectiv atingerea obiectivelor în domeniu (conform strategiei sectoriale) implică în primul rând informarea și instruirea personalului sanitar care activează în acest sector. În funcție de principalele probleme de sănătate publică întâmpinate în acest domeniu, precum și măsurile și progresele deja înregistrate în implementarea planului strategic sectorial (inclusiv din perspectiva formării personalului), există o serie de aspecte (tematici) care se impun cu prioritate în procesul de formare profesională continuă a personalului medical, și anume:

  • prevenirea transmiterii infecțiilor de maximă importanță biologică
  • depistare/ diagnostic precoce al infecțiilor de maximă importanță biologică
  • monitorizarea și tratamentul bolilor infecțioase prioritare
  • dezvoltarea capacității de răspuns rapid
  • managementul bioriscului
  • controlul infecțiilor nosocomiale și a riscurilor ocupaționale biologice la care este expus personalul medical

Toate aceste tematici răspund unor nevoi concrete de formare profesională a personalului din domeniu și pot contribui direct la întărirea capacității sistemului național de supraveghere a bolilor transmisibile prioritare, de alertare rapid si raspuns coordonat.

Informarea și formarea profesională privind aceste aspecte clinice este esențială pentru implementarea proiectelor strategice pentru reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile, a impactului lor la nivel de individ și societate (programe naționale și proiecte care presupun furnizarea de servicii medicale de tip profilactic/preventiv, diagnosticarea, screeningul și tratamentul populației).

Pentru a da rezultate cât mai bune, formarea profesională (în general și în domeniul medical în mod deosebit) trebuie să aibă un înalt caracter aplicativ, astfel încât instruirea să rezulte nu doar în dobândirea de noi cunoștințe cât și în acumularea de abilități practice și formarea de deprinderi. Performanța medicală nu poate fi atinsă fără integrarea cercetării și dezvoltării în domeniu și facilitarea accesului la terapii și tehnologii de diagnostic și tratament modern. Așadar, sunt necesare acțiuni țintite pentru creșterea accesului la informații privind progresele tehnice și tehnologice înregistrate în domeniu (manifestări științifice sau instrumente didactice) precum și programe de formare profesională cu o componentă practică semnificativă, prin care persoanele instruite să intre în contact direct cu echipamente și instrumente de diagnostic și tratament de ultimă generație (cursuri, stagii de practică, ateliere de lucru, școli de vară/iarnă și alte evenimente de educație medicală continuă). Imbunătățirea competențelor tehnice ale specialiștilor din domeniu (prin acces la informație și formarea profesională specifică) stă la baza asigurării unor servicii medicale mai bune, mai puțin costisitoare și totodată mai eficiente.

Totodată, calitatea și performanța serviciilor medicale nu depind doar de capacitatea tehnică a personalului medical ci și de funcționalitatea organizațională a sistemului sanitar. În domeniul medical există o serie de ocupații, derivate din structura funcțională a sistemului sanitar (organizat pe domenii, departamente, compartimente, secții etc.) sau impuse (formal sau informal) de necesitatea de eficientizare și asigurare a transparenței și operativității instituționale etc., care presupun însușirea unui set de cunoștințe și deprinderi minime, necesare pentru exercitarea postului – elemente care fac obiectul formării profesionale continue.

Formarea profesională în domeniul medical se realizează în general prin programe de tip educație medicală continuă (EMC) și vizează actualizarea cunoștințelor și a abilităților preponderent clinice deja acumulate, îmbunătățirea celor deja existente și însușirea de noi cunoștințe, deprinderi și abilități necesare în exercitarea profesiei medicale și mai puțin pe dezvoltarea deprinderilor și a competențelor necesare practicării unei ocupații anume (care fac obiectul programelor de formare profesională continuă a adulților). Ponderea programelor ANC în domeniu este extrem de scăzută, majoritatea vizând domeniul social. Carențele în ceea ce privește oportunitățile de formare profesională a personalului medical sunt semnalate și prioritizate inclusiv la nivelul Strategiei Naționale pentru Sănătate 2014-2020, ca măsuri pentru creșterea eficacității și diversificarea serviciilor de asistență medicală primară (OS 4.2.) și implementarea unei politici sustenabile de asigurare a resurselor umane în sănătate (OS 5.2). Așadar, având în vedere aceste aspecte, în contextul apelului de proiecte POCU 4.8 este oportună dezvoltarea de ocupații relevante la nivel de sistem/domeniu și crearea de noi oportunități de formare profesională, premise pentru creșterea functionalității sitemului sanitar.

Related Posts

Tags

Share This